PATVIRTINTA

UAB „Kupiškio vandenys“ direktoriaus

2019 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 1.5-9

 

UAB „KUPIŠKIO VANDENYS“

KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR PRANEŠĖJŲ APSAUGOS 2019 – 2020 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

 

Pirmas tikslas – atpažinti ir tinkamai valdyti korupcijos rizikas bendrovėje bei užtikrinti, kad būtų laikomasi pranešėjų apsaugos reikalavimų

Rezultatas – nuoseklus, sklandus ir veiksmingas korupcijos rizikos valdymas įmonėje, savalaikis į ateitį orientuotas korupcijos prevencijos ir pranešėjų apsaugos priemonių įgyvendinimas ir vystymas visuose įmonės lygmenyse

 

1 uždavinys. Atsakingų asmenų korupcijos prevencijos srityje paskyrimas ir esminių elgesio taisyklių bendrovės darbuotojams įtvirtinimas

 

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Priemonės vykdytojas

(-ai)

Įvykdymo terminas

Rezultato vertinimo kriterijai

Laukiami rezultatai

1.1.

Skirti asmenį, vykdantį korupcijos prevenciją ir kontrolę bendrovėje

Bendrovės direktorius

2019 m. II ketvirtis

Paskirtas asmuo, vykdantis korupcijos prevenciją ir kontrolę

Sustiprinta korupcijos prevencijos kontrolė bendrovėje

1.2.

Parengti ir patvirtinti bendrovės darbuotojų elgesio kodeksą

Bendrovės direktorius ir asmuo, vykdantis korupcijos prevenciją ir kontrolę

2019 m. II ketvirtis

Parengtas ir patvirtintas bendrovės darbuotojų elgesio kodeksas

Nustatytos aiškios elgesio taisyklės darbuotojams, suformuota bendra įmonės darbuotojų etika sustiprinant netoleranciją korupcijai

1.3.

Parengti ir patvirtinti bendrovės korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarkos aprašą

Bendrovės direktorius ir asmuo, vykdantis korupcijos prevenciją ir kontrolę

2019 m. II ketvirtis

Parengtas ir patvirtintas  bendrovės korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarkos aprašas

Nustatytos taisyklės ir asmenys, dalyvaujantys korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo vertinime, prisidės prie aiškios įmonės antikorupcinės politikos formavimo ir nuolatinio korupcijos prevencijos priemonių tobulinimo, nes sudarys sąlygas atsakingiems darbuotojams nuosekliai organizuoti savo veiklą vykdant korupcijos prevencijos kontrolę ir ją analizuoti

1.4.

Organizuoti paskirto atsakingo asmens, vykdančio korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos priežiūrą

Bendrovės direktorius

Nuolat

Taikytų veiklos priežiūros priemonių skaičius

Įmonėje korupcijos prevenciją ir kontrolę vykdo kvalifikuotas, specialiųjų žinių šioje srityje turintis asmuo

 

2 uždavinys. Atsakingų asmenų pranešėjų apsaugos srityje paskyrimas ir esminių elgesio taisyklių bendrovės darbuotojams įtvirtinimas

 

2.1.

Skirti asmenį, atsakingą už pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų tinkamą įgyvendinimą bendrovėje (kompetentingą subjektą)

Bendrovės direktorius

2019 m. III ketvirtis

Paskirtas asmuo, atsakingas už pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų tinkamą įgyvendinimą bendrovėje (kompetentingas subjektas)

Sustiprinta pranešėjų apsauga bendrovėje

2.2.

Įdiegti vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą ir užtikrinti tinkamą jo funkcionavimą

Asmuo, atsakingas už pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų tinkamą įgyvendinimą bendrovėje (kompetentingas subjektas) su specialių žinių turinčiu asmeniu

2019 m. III ketvirtis

Nustatytų pažeidimų skaičius, o taip pat – pažeidimų ar skundų, susijusių su naudojimusi vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, skaičius

Įmonėje įdiegtas vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas ir užtikrinamas tinkamas jo funkcionavimas

2.3.

Vykdyti teisės aktų reikalavimus pranešėjų apsaugos srityje

Asmuo, atsakingas už pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų tinkamą įgyvendinimą bendrovėje (kompetentingas subjektas)

Nuolat

Pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytų procedūrų nesilaikymo atvejų skaičius

Įdiegta ir veikianti pagal teisės aktų reikalavimus pranešėjų apsaugos sistema bendrovėje

 

3 uždavinys. Tolerancijos korupcijai lygio bendrovėje nustatymas

 

3.1.

Nustatyti bendrovės darbuotojų tolerancijos korupcijai lygį

Asmuo, vykdantis korupcijos prevenciją ir kontrolę

Kasmet, IV ketvirtis

Darbuotojų, netoleruojančių korupcijos apraiškų skaičiaus pokytis

Stebimas bendrovės darbuotojų tolerancijos korupcijai lygis leis parinkti tinkamas kovos su korupcija priemones, jas įvertinti

 

4 uždavinys. Bendrovės darbuotojų švietimas korupcijos prevencijos ir pranešėjų apsaugos temomis

 

4.1.

Organizuoti bendrovės darbuotojų švietimą korupcijos prevencijos, darbo etikos, viešų ir privačių interesų derinimo tema.

Bendrovės direktorius, bendrovės padalinių vadovai, asmuo, vykdantis korupcijos prevenciją ir kontrolę

Nuolat

Įvykusių mokymų skaičius, mokymuose dalyvavusių darbuotojų skaičius

Suformuotas bendrovės darbuotojų korupcijos prevencijos suvokimas, pakeltas bendrovės prestižas.

4.2.

Organizuoti darbuotojų  švietimą pranešėjų apsaugos srityje

Bendrovės direktorius, bendrovės padalinių vadovai, asmuo, atsakingas už pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų tinkamą įgyvendinimą bendrovėje (kompetentingas subjektas)

Nuolat

Įvykusių mokymų skaičius, mokymuose dalyvavusių darbuotojų skaičius

Bendrovės darbuotojai informuoti apie savo teises ir pareigas, susijusias su pranešėjų apsauga

4.3

Bendradarbiauti su Specialiųjų tyrimų tarnyba korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais

Asmuo, vykdantis korupcijos prevenciją ir kontrolę

Nuolat

Bendradarbiavimo su Specialiųjų tyrimų tarnyba atvejų skaičius

Vykdomas tarpinstitucinis bendradarbiavimas korupcijos prevencijos srityje.

4.4.

Bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos prokuratūra teikiant informaciją apie pažeidimus, pranešėjų apsaugos ir kontrolės klausimais

Asmuo, atsakingas už pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų tinkamą įgyvendinimą bendrovėje (kompetentingas subjektas)

Nuolat

Bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos prokuratūra atvejų skaičius

Vykdomas tarpinstitucinis bendradarbiavimas pranešėjų apsaugos srityje

 

5 uždavinys. Galimų interesų konfliktų prevencijos vykdymas ir kontrolė

 

5.1.

Įgalioti asmenį (-is) vertinti ir tikrinti, kad bendrovės darbuotojai, kuriems pagal viešųjų pirkimų įstatymą, viešų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus privaloma viešai deklaruoti viešus ir privačius interesus šių interesų deklaracijas būtų pateikę Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai

Bendrovės direktorius, asmuo, vykdantis korupcijos prevenciją ir kontrolę, viešųjų pirkimų komisijos nariai, personalo specialistas

2019 m. III ketvirtis

Paskirti atsakingi asmenys

Bus išvengta viešų ir privačių interesų konflikto, laiku teikiami visi reikiami duomenys kontroliuojančioms institucijoms, didės bendrovės prestižas.

5.2.

Vykdyti viešųjų ir privačių interesų vykdymo kontrolę

Atsakingas už korupcijos prevenciją asmuo, direktorius

Nuolat

Pažeidimų skaičius

Sumažėjęs skaičius situacijų, kuriose galėtų kilti interesų konfliktas

 

6 uždavinys. Nuolatinės korupcijos prevencijos ir pranešėjų apsaugos priemonių laikymosi kontrolės vykdymas

 

6.1

Atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę bent viename iš bendrovėje esančių skyrių

Asmuo, vykdantis korupcijos prevenciją ir kontrolę

Kasmet (iki kiekvienų metų rugsėjo mėn. 1 d. už praėjusius kalendorinius metus)

Įvykdytų patikrinimų skaičius, nustatytų ir įgyvendintų/neįgyvendintų rekomendacijų skaičius

Sumažėjusi korupcijos pasireiškimo tikimybė

6.2.

Atlikti bendrovės antikorupcinės aplinkos monitoringą

Bendrovės direktorius ir asmuo, vykdantis korupcijos prevenciją ir kontrolę

Nuolat (iki kiekvienų metų I ketvirčio pabaigos už praėjusius kalendorinius metus)

Atliktų monitoringų skaičius, nustatytų neatitikimų skaičius

Užtikrintas bendrovėje vykdomų antikorupcinių priemonių įgyvendinimo vertinimas ir palyginimas su praėjusiais laikotarpiais, dėl ko bendrovė gebės nustatyti tinkamiausias jos veikloje taikyti korupcijos prevencijos priemones, metodus ir būdus.

6.3.

Atlikti bendrovės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų įgyvendinimo monitoringą

Asmuo, atsakingas už pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų tinkamą įgyvendinimą bendrovėje (kompetentingas subjektas)

Nuolat (iki kiekvienų metų I ketvirčio pabaigos už praėjusius kalendorinius metus)

Atliktų monitoringų skaičius, nustatytų neatitikimų skaičius

Bus užtikrintas bendrovėje vykdomų pranešėjų apsaugos reikalavimų įgyvendinimo vertinimas ir palyginimas su praėjusiais laikotarpiais, dėl ko bendrovė gebės nustatyti tinkamiausias jos veikloje taikyti pranešėjų apsaugos priemones, metodus ir būdus

 

 

 

 

 

 

Antras tikslas: siekti didesnio sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo, atskaitingumo visuomenei bendrovės veiklos srityse.

Rezultatas – didesnis bendrovės sprendimų ir procedūrų skaidrumas, viešumas ir atskaitingumas visuomenei

 

1 uždavinys. Viešųjų pirkimų procedūrų metu priimamų sprendimų skaidrumo didinimas

 

1.1.

Peržiūrėti bendrovės mažos vertės pirkimų taisykles ir jas viešinti bendrovės tinklalapyje bei centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje

Specialių žinių turintis asmuo, bendrovės direktorius

2019 III-IV ketvirtis

Peržiūrėtos, parengtos, patvirtintos ir paviešintos mažos vertės pirkimų taisyklės

Mažos vertės pirkimų taisyklės viešai prieinamos visuomenei, tiekėjams didins bendrovės skaidrumą

1.2.

Tiekėjų pateiktų pretenzijų dėl viešųjų pirkimų metu priimtų sprendimų nagrinėjimo instituto sukūrimas

Specialių žinių turintis asmuo, bendrovės direktorius

2019 III-IV ketvirtis

Parengta ir patvirtinta bendrovės viešųjų pirkimų organizavimo tvarka, kurioje nurodoma, kad gautas pretenzijas nagrinėja asmuo nedalyvaujantis pirkimo komisijoje ir neinicijavęs pirkimo

Didinamas priimamų sprendimų skaidrumas, užtikrinama priimtų sprendimų kokybiška, nešališka peržiūra ir kontrolė

1.3.

 

Skelbti viešųjų pirkimų planus ir sudarytas sutartis su tiekėjais viešai centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

 

Viešųjų pirkimų specialistas

Nuolat

 

Paskelbti viešųjų pirkimų planai, sudarytos sutartys (nepaskelbtų sutarčių skaičius)

Bendrovės veikloje sudarytų sutarčių ir planuojamų pirkimų viešumas užtikrins bendrovės skaidrią veiklą ir konkurenciją pirkimuose.

1.4.

Didinti viešųjų pirkimų apimtis per Centrinę perkančiąją organizaciją, atsižvelgiant į CPO kataloge pateiktų prekių, paslaugų ir darbų asortimentą

 

Specialių žinių turintis asmuo, bendrovės direktorius

Nuolat

Padidėjęs viešųjų pirkimų, vykdytų per CPO, procentas

Didinamas vykdomų viešųjų pirkimų skaidrumas

2 uždavinys. Informacijos apie bendrovės vykdomą veiklą viešinimas visuomenei

2.1.

Teisės aktų nustatyta tvarka viešinti informaciją apie bendrovės veiklą

Bendrovės direktorius, padalinių vadovai

Nuolat

Įvykdyti teisės aktų reikalavimai dėl skelbiamos informacijos

Didinti veiklos skaidrumą, bei mažinti ir šalinti korupcijos prielaidas.

2.2.

Bendrovės interneto svetainėje skelbti informaciją apie bendrovėje nustatytus korupcijos atvejus, viešinti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvadas, antikorupcinės aplinkos monitoringo ataskaitas

Bendrovės direktorius, asmuo, vykdantis korupcijos prevenciją ir kontrolę

Nuolat

Paviešintų ir realiai įvykusių atvejų skaičiaus skirtumas, paviešintų ataskaitų išvadų skaičius

Bus įgyvendintas viešumo principas

2.3.

Bendrovės informacijos skelbimo vietoje bei interneto svetainėje skelbti informaciją apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ir kur, kokiu adresu, telefonu ar elektroniniu paštu gali kreiptis asmuo, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika

Asmuo, vykdantis korupcijos prevenciją ir kontrolę

Nuolat

Informacija paskelbta ir atnaujinta

Bus įgyvendinti viešumo ir informuotumo principai

2.4.

Bendrovės informacijos skelbimo vietoje bei interneto svetainėje skelbti informaciją apie pranešėjų apsaugą ir apie būdus, kuriais gali kreiptis asmuo, susidūręs su veika, kurią numato šis įstatymas.

Asmuo, atsakingas už pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų tinkamą įgyvendinimą bendrovėje (kompetentingas subjektas)

Nuolat

Informacija paskelbta ir atnaujinta

Bus įgyvendinti viešumo ir informuotumo principai ir įstatymo reikalavimai

 

______________________________