Vandens tiekimas

UAB „Kupiškio vandenys“ – geriamo vandens tiekimo paslaugas teikianti bendrovė, prižiūrinti ir eksploatuojanti Kupiškio rajone jai priklausančius vandens tiekimo įrenginius.
Bendrovės tikslas – teikti kokybiškas ir nepertraukiamas vandens tiekimo paslaugas vartotojams, pagal galimybes užtikrinant jų prieinamumą visiems gyventojams, įmonėms ir organizacijoms, patiriant mažiausias išlaidas.

VANDENS IŠGAVIMAS

Šiuo metu UAB „Kupiškio vandenys“ eksploatuoja 13 vandenviečių su jose įrengtais 32 gręžiniais, iš kurių 18 gręžinių yra eksploatuojami ir kurių pajėgumas siekia iki 5 230 000 m³/metus. Požeminis vanduo imamas iš Šventosios -Upininkų (120 – 245m) ir Kupos – Suosos (40-55m) vandeningųjų horizontų. Iš gręžinių vanduo giluminiais siurbliais yra pumpuojamas į vandens gerinimo įrenginius. Bendras minėtų siurblių pajėgumas siekia iki 2 155 000 m³/metus. Per 2016 metus iš gręžinių išgauta 387 000 m³ vandens.

VANDENS RUOŠIMAS

Visose vandenvietėse yra įrengti vandens gerinimo įrenginiai, kuriais iš gręžinių išgautas vanduo yra išvalomas iki Lietuvos higienos normų HN 24-2003 numatytų reikalavimų. Bendras visų bendrovės eksploatuojamų vandens gerinimo įrenginių projektinis pajėgumas siekia 2 216 000 m³/metus. Išgaunamas vanduo valomas pagal tris parametrus, t. y. nuo geležies, mangano ir amonio.

VANDENS TIEKIMAS

Išvalytas vanduo antro kėlimo ir gręžinių siurbliais, kurie valdomi dažnio keitiklių pagalba, tiekiamas Kupiškio ir Subačiaus miestų, Alizavos, Skapiškio ir Šimonių miestelių bei Aukštupėnų, Pyragių, Byčių, Aleksandrijos, Šepetos, Noriūnų, Rudilių, Valakų, Adomynės, Juodpėnų, Laičių, Naivių, Palėvenėlės ir Virbališkių kaimų geriamo vandens vartotojams. Bendras bendrovė eksploatuojamų vandentiekio tinklų ilgis siekia apie 90 km, iš kurių apie 30 km yra Kupiškio mieste. Pastovus vandens slėgis, užtikrinantis nepertraukiamą vandens tiekimą vartotojams, Kupiškio miesto vandentiekio tinkluose palaikomas antro kėlimo siurbliais, o kitose vandenvietėse gręžiniuose panardinamais vandens kėlimo siurbliais.