Nuotekų tvarkymas


BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMAS

UAB „Kupiškio vandenys“ – nuotekų tvarkymo paslaugas teikianti bendrovė, prižiūrinti ir eksploatuojanti Kupiškio mieste bei rajone esančius buitinių nuotekų šalinimo ir valymo įrenginius.
Bendrovės tikslas – teikti  nuotekų tvarkymo paslaugas vartotojams, pagal galimybes užtikrinant jų prieinamumą visiems gyventojams, įmonėms ir organizacijoms, padarant minimalią žalą aplinkai.

 
NUOTEKŲ SURINKIMAS

Šiuo metu bendrovė eksploatuoja 11 buitinių nuotekų šalinimo sistemų su nuotekų valyklomis ir jų valymo paslaugas teikia Kupiškio ir Subačiaus miestų, Alizavos, Salamiesčio ir Šimonių miestelių bei Adomynės, Aukštupėnų,  Juodpėnų,  Noriūnų,  Palėvenėlės,  Rudilių  ir Šepetos kaimų gyventojams bei įmonėms ir organizacijoms. Nuotekų surinkimui iš vartotojų bendrovė eksploatuoja ir prižiūri apie 69 km buitinių nuotekų tinklų, iš kurių apie 9 km yra slėginės linijos. Apie 32 km buitinių nuotekų tinklų randasi Kupiškio mieste. Taip pat, nuotekų surinkimui užtikrinti bendrovė naudoja 24 nuotekų siurblines su jose esančiais 42 nuotekų siurbliais. Metinis projektinis siurblinių pajėgumas siekia 11 256 000 m³.  2016 metais iš vartotojų surinkta 651 900 m³ buitinių nuotekų. Taip pat buitinės nuotekos yra surenkamos ir asenizacijos mašinomis.

NUOTEKŲ VALYMAS

Iš vartotojų surinktos nuotekos yra nukreipiamos į UAB „Kupiškio vandenys“   eksploatuojamus nuotekų valymo įrenginius. Šiuo metu bendrovėje yra 2 denitrifikacijos su biologinio ir mechaninio valymo ir 8 biologinio ir mechaninio valymo įrenginiai bei vieni (Šepetos) filtraciniai laukai.  Buitinių nuotekų valyklų bendras projektinis pajėgumas siekia 1 004 000 m³ per metus. 2016 metais visas surinktas  651 900 m³ nuotekų kiekis išvalytas nuotekų valyklose.
Kupiškio nuotekų valykloje yra įrengti nuotekų valymo procese susidariusio dumblo apdorojimo (sausinimo) įrenginiai, kurių metinis ;projektinis pajėgumas siekia 131 400 m³. 2016 metais šiais įrenginiais nusausinta 7700 m³ dumblo.