UAB „Kupiškio vandenys“ rūpinasi vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kupiškio rajone (Noriūnuose ir Subačiuje).

Lietuvoje buitinėms reikmėms naudojamas požeminis vanduo. Panaudotas vanduo, kuris yra išvalomas valymo įrenginiuose, išleidžiamas į paviršinius vandenis. Tačiau vykti šiam procesui reikalingi vandens tiekimo, paskirstymo tinklai, surinkimo ir kiti įrenginiai.
    Norminiuose teisės aktuose nustatyta, kad iki 2015 m. ne mažiau kaip 95 procentai kiekvienos savivaldybės gyventojų turi būti aprūpinami viešojo vandens tiekėjo tiekiamu, pagal nustatytus sveikatos apsaugos, aplinkos apsaugos ir paslaugų kokybės reikalavimus, atitinkančiu geriamuoju vandeniu ir teikiamomis nuotekų tvarkymo paslaugomis. Mažesnėse gyvenvietėse ir kaimuose ši norma dar nėra pasiekta, gyventojai geriamu vandeniu apsirūpina iš šulinių, o nuotekas leidžia į griovius ar išgriebtas duobes. Dėl to stipriai teršiama aplinka bei atsiranda neigiamas poveikis žmonių sveikatai.
    Atsižvelgiant į esamas aplinkosaugos problemas bei poreikį jas spręsti, Kupiškio rajone bus gerinamos vandentvarkos paslaugos.
2013 m. gruodžio 23 d. UAB „Kupiškio vandenys“ pasirašė projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kupiškyje ir Kupiškio rajone (Noriūnuose, Subačiuje)“, projekto kodas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-05-012, finansavimo ir administravimo sutartį su Lietuvos Respublikos Aplinkos projektų valdymo agentūra. Projektas finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Aplinka ir darnus vystymasis“ prioriteto įgyvendinimo priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“. Bendra projekto vertė – 12,9 mln. litų, iš jų 10,97 mln. litų finansuojama ES struktūrinių fondų lėšomis, 1,29 mln. litų – Valstybės biudžeto lėšomis, 0,66 mln. litų sudaro UAB „Kupiškio vandenys“ finansavimas.
UAB „Kupiškio vandenys“ jau pasirašė rangos sutartį su UAB „LitCon“ ir UAB „Infes“. Sutartyje numatyta, jog darbus statybininkai turės atlikti ne vėliau, kaip iki 2015 m. liepos 1 d.
Įgyvendinat projektą, planuojama pastatyti naujus nuotekų valymo įrenginius bei numatoma tinklų plėtra – pakloti naujai vandentiekio tinklus (Noriūnuose 0,9 km, Subačiuje – 3,0 km), naujus nuotekų tinklus (Noriūnuose – 1,2 km, Subačiuje – 3,0 km).
Pagrindinis projekto tikslas – užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą Subačiuje ir Noriūnuose.
Nutiesus naujus vandentiekio tinklus, Kupiškio rajono gyventojams bus tiekiamas higienos reikalavimus atitinkantis vanduo, kurio kokybe nuolat rūpinsis tiekėjas – UAB „Kupiškio vandenys“.